Teknisk Dokumentation - tekniska skribenter

Utformar manualer och produktinformation

Teknisk Dokumentation erbjuder tjänster för att beskriva produkter, processer och system för användare, tekniker och icke-tekniker. Vi gör teknisk information lättillgänglig.


Varför anlita en teknisk skribent från Teknisk Dokumentation?

Teknisk Dokumentation skriver begripligt om teknik. Vi lyfter fram det väsentliga i innehållet och anpassar det till läsaren.

En produkt eller tjänst som saknar användarmanual riskerar att användas på fel sätt, för lite eller inte alls. Utan en bra servicemanual eller tydlig teknisk dokumentation blir produkter svåra att underhålla, reparera och förbättra. Det leder till ökade kostnader både för tillverkaren och för kunderna.

Faktum är att de flesta människor undviker att läsa manualer och hellre frågar någon annan. Manualen blir en sista utväg som ofta ska användas under stress. Därför är det viktigt med tydlig struktur. Det ska vara lätt att hitta rätt och ta till sig innehållet.

Teknisk Dokumentation gör manualen lätt att förstå, läsa och överskåda

Vi ser till att texten lättas upp genom att komplicerade texter och meningar bryts upp och kortas ner. Vi tar bort onödiga tekniska detaljer och jargong. Långa ord ersätts med korta. Texten rensas från krångliga fackuttryck och alltför formella uttryck. I stället väljs enkla och vanliga ord. Vi använder många illustrationer utan alltför detaljerade bilder, med tydliga referenser till figurer. Välkända symboler och tecken används för att betona särskilt viktiga textavsnitt och bildobjekt.

Vi kan också utvärdera befintliga manualer genom att samla in synpunkter från olika typer av användare.

Målet är att göra manualer som är lättförståeliga, lättlästa och överskådliga. Allt för att öka användbarheten för din produkt eller tjänst.

Tjänster – Teknisk Dokumentation

Användarmanualer: bruksanvisningar, instruktioner, användardokumentation

Den tekniska beskrivningen ska ge användare som har tillräckliga grundkunskaper information om produkten så att de lättare ska förstå instruktionerna och anvisningarna.

Teknisk Dokumentation tar fram eller förbättrar befintliga manualer, bruksanvisningar och annan dokumentation riktad till användaren av en produkt eller tjänst.

Servicemanualer: driftsinstruktioner, installationsanvisningar

För att installera, reparera och underhålla tekniska produkter och system krävs servicemanualer och instruktioner för installation och drift. Vi utformar dem åt dig på ett sätt som passar de tekniker som ska utföra arbetet.

Felaktigt handhavande kostar tid och pengar för importören och säljställena. En undermålig instruktion kan ställa produkten och varumärket i dålig dager, trots utmärkta tekniska kvaliteter.

IT-teknisk dokumentation: produktdokumentation, dokumentation av IT-system och programgränssnitt (API)

För att kunna utveckla system vidare krävs dokumentation av tekniken. Ett vanligt problem vid programproduktion, webbutveckling och utveckling av annan mjukvara är att dokumentationen är bristfällig. Det gör det svårt att underhålla koden vilket i slutändan kan leda till ineffektivitet och leveransproblem.

Teknisk Dokumentation hjälper till att dokumentera programfunktioner, kod, moduler, programmeringsgränssnitt (API) och andra delar i ditt IT-system eller din webbplats.

Marknads- och kursmaterial: säljmaterial, marknadsföring, annonser, pressmeddelanden, produktinformation, kursmaterial

Även om produkten är tekniskt fulländad spelar det ingen roll om ingen känner till dess fördelar. Teknisk Dokumentation hjälper dig att skapa enkel och pedagogisk teknikinformation. Vi producerar marknadsmaterial, annonser, reklam och broschyrer samt tekniska säljblad, produktbeskrivningar och kursmaterial. Allt för att kommunicera fördelarna med din teknik, dina produkter, tjänster och ditt företag.

Översättning: översätt teknisk dokumentation till och från svenska

För att nå exportmarknader och göra importerad teknik förståelig krävs material på rätt språk. Dåligt översatta instruktionsmanualer orsakar irritation hos kunden och i värsta fall fel på produkten. För att vara stringent bör du upprätta en ordlista med accepterade översättningar av fackuttryck och jargong.

Ibland finns teknisk dokumentation att tillgå på ett annat språk. En översättning från ett annat språk till svenska gjord av en icke-tekniker kan bli väldigt omständlig och i sämsta fall innehålla rena sakfel. Teknisk Dokumentation översätter från teknisk engelska, franska, spanska och tyska till svenska.

I andra fall finns redan bra teknisk dokumentation på svenska, men det saknas dokumentation som gör export möjlig. Vi kan ordna översättning från teknisk svenska till teknisk engelska, franska, spanska och tyska.

Existerande översättningar kan kräva renskrivning och korrekturläsning för att bli begripliga för läsaren. Teknisk Dokumentation tar hand om det arbetet åt dig.

Utformning: layout, design och leverans av teknisk dokumentation och manualer

Teknisk Dokumentation kan utforma layout och design av dina texter och illustrationer i vanliga standardformat som A3, A4 eller A5. Vi hanterar och levererar i alla vanligt förekommande filformat som Word, PDF, PostScript, Photoshop samt digitala fotografier.

Vi skapar tekniska dokument för de flesta tillämpningar oavsett om dokumentet ska användas till en tryckt skrift eller för elektronisk publicering i xml, sgml eller html.

Vi kan även ta fram riktlinjer i form av designmanualer eller mallar. I dessa finns instruktioner till personalen hur företagets dokumentation och manualer ska skrivas och utformas.

Läs mer...

Kontakta en specialist på Teknisk Dokumentation i dag